12 trường hợp không được nhận quyền sử dụng đất

Từ ngày 25/5, thành phố

Hà Nội

sẽ áp dụng

quy định

mới về cấp giấy chứng

nhận quyền

sử dụng đất

, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với

đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các

tổ chức trên địa bàn thành phố (theo Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND).

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn sử dụng

các mẫu đơn, giấy tờ thực hiện các thủ tục hành chính trong việc công nhận quyền

sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận; đăng ký biến động cho các tổ chức trên địa bàn; chỉ đạo

Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội cập nhật, chỉnh lý, quản lý hồ sơ hành chính,

cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.

Theo quy định mới, có 12 trường hợp không được chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ

thể là: Các diện tích đất không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, thiếu

trách nhiệm để bị lấn chiếm, thất thoát;  Đất đã cho tổ chức khác, cá nhân thuê hoặc

mượn sử dụng hoặc liên doanh liên kết trái pháp luật; Đất không được tiếp tục sử

dụng sau khi thực hiện xử lý theo quyết định số 09/QĐ-UBND; Đất đang sử dụng làm cơ

sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ đã có quyết định phải di dời do gây ô nhiễm môi

trường; Đất đã có quyết định thu hồi của cấp có thẩm quyền để thực hiện dự án theo

quy hoạch; Đất sử dụng vào mục đích công cộng giao Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn quản

lý; Đất để xây dựng công trình giao thông, hệ thống cấp-thoát nước, thủy lợi,

đê điều, quảng trường; Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích do Ủy ban Nhân dân xã quản

lý, sử dụng.

Các tổ chức được giao quản lý diện tích đất để thực hiện các dự án

đầu tư theo hình thức xây dựng-chuyển giao; tổ chức sử dụng đất do thuê, thuê

lại tài sản gắn liền với đất của người khác mà không phải thuê của Nhà nước và

không phải đất thuê, thuê lại trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh

tế… cũng không được chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cũng theo quy định mới này, ba trường hợp chưa được chứng nhận quyền sử dụng đất

là các trường hợp đang sử dụng đất từ trước ngày 1/7/2004 mà chưa được cấp giấy

chứng nhận

phải kiểm tra, rà soát trước khi cấp

giấy chứng nhận

Đối với việc chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác

gắn liền với đất chỉ thực hiện đối với thửa đất thuộc trường hợp được chứng nhận

quyền sử dụng theo quy định của pháp luật. Bảy trường hợp tài sản gắn liền với đất

không cấp giấy chứng nhận.

Các loại tài sản gắn liền với đất được chứng nhận quyền sở hữu

gồm nhà ở, công trình xây dựng, cây lâu năm, rừng sản xuất là rừng trồng. Tài

sản gắn liền với đất chỉ được chứng nhận quyền sở hữu khi tài sản thuộc quyền sở

hữu của người đề nghị cấp giấy chứng nhận và đã hình thành trên thực tế tại thời điểm cấp

giấy chứng nhận…/.

Minh Nghĩa (Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *