Ban hành quy chế đánh giá và xếp loại học sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo

vừa ban hành Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT và Quy chế đánh giá,

xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

Quy chế này nhằm đánh giá chất

lượng giáo dục đối với học sinh sau mỗi học kỳ, mỗi năm học nhằm thúc

đẩy học sinh rèn luyện, học tập.

Căn cứ đánh giá, xếp loại của

học sinh

được dựa trên cơ sở: Mục tiêu giáo dục của cấp học; Chương trình, kế

hoạch giáo dục của cấp học; Điều lệ nhà trường; Kết quả rèn luyện và học

tập của học sinh. Bảo đảm nguyên tắc khách quan, công bằng, công khai,

đúng chất lượng trong đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, học lực học sinh.

Về hạnh kiểm học sinh được xếp thành 4 loại: Tốt (T), khá (K), trung

bình (Tb), yếu (Y) sau mỗi học kỳ và cả năm học. Việc xếp loại hạnh kiểm

cả năm học chủ yếu căn cứ vào

xếp loại

hạnh kiểm học kỳ II và sự tiến

bộ của học sinh. Học lực được xếp thành 5 loại: Giỏi (G), khá (K),

trung bình (Tb), yếu (Y), kém (Kém).

Theo đó, từng môn học

được quy định cách đánh giá riêng như các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể

dục thay vì cho điểm sẽ được đánh giá kết quả học tập theo hai mức đạt

và chưa đạt. Môn Giáo dục công dân sẽ được đánh giá học lực bằng hình

thức kết hợp giữa đánh giá bằng cho điểm và nhận xét kết quả học tập. Cụ

thể, đánh giá bằng cho điểm kết quả thực hiện các yêu cầu về chuẩn kiến

thức, kỹ năng và thái độ đối với từng chủ đề; đánh giá bằng nhận xét về

sự tiến bộ thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của

học sinh.

Kết quả nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong

việc rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh không ghi vào sổ gọi tên

và ghi điểm, mà được giáo viên môn Giáo dục công dân theo dõi, đánh giá,

ghi trong học bạ và phối hợp với giáo viên chủ nhiệm sau mỗi học kỳ

tham khảo khi xếp loại hạnh kiểm.

Đánh giá, xếp loại học lực các

môn học còn lại sẽ được đánh giá bằng cho điểm, thông qua các bài kiểm

tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ. Trong đó điểm kiểm

tra học kỳ tính hệ số 3.

Trong tiêu chuẩn xếp loại học kỳ và xếp

loại cả năm học, có thêm điều kiện quy định riêng đối với học sinh lớp

chuyên của trường trung học phổ thông chuyên.

Quy chế

cũng hướng dẫn đánh giá

học sinh khuyết tật theo nguyên tắc động viên, khuyến khích sự nỗ lực và

sự tiến bộ của học sinh là chính. Học sinh khuyết tật có khả năng đáp

ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông được đánh giá, xếp

loại theo các quy định như đối với học sinh bình thường nhưng có giảm

nhẹ yêu cầu về kết quả học tập.

Việc rèn luyện hạnh kiểm trong

kỳ nghỉ hè, học sinh xếp loại học lực cả năm từ trung bình trở lên nhưng

hạnh kiểm cả năm học xếp loại yếu thì phải rèn luyện thêm hạnh kiểm

trong kỳ nghỉ hè, hình thức rèn luyện do hiệu trưởng quy định. Nhiệm vụ

rèn luyện trong kỳ nghỉ hè được thông báo đến gia đình, chính quyền,

đoàn thể xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) nơi học sinh cư trú.

Cuối kỳ nghỉ hè, nếu được Ủy ban Nhân dân cấp xã công nhận đã hoàn

thành nhiệm vụ thì giáo viên chủ nhiệm đề nghị hiệu trưởng cho xếp loại

lại về hạnh kiểm; nếu đạt loại trung bình thì được lên lớp

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26/1/2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *