Cần 1,7 triệu cán bộ để quy hoạch nhân lực giáo dục

Theo dự báo của

Bộ Giáo dục và Đào tạo

, nhu cầu nhân lực

cần quy hoạch của toàn ngành đến năm 2020 khoảng 1,7 triệu cán bộ quản

lý, giáo viên và nhân viên.

Trong đó giáo dục mầm non khoảng 240.000

người; tiểu học 522.000 người; trung học cơ sở 480.000 người; trung học phổ thông 148.000 người;

giáo dục chuyên nghiệp 62.000 người; đại học cao đẳng trên 205.500; số

cán bộ quản lý giáo dục trong toàn quốc khoảng hơn 22.000 người.

Để đạt được mục tiêu trên, ngành giáo dục và đào tạo đề ra 5 nhóm

giải pháp lớn về quản lý; chế độ, chính sách, quy định; bồi dưỡng

nâng cao chất lượng nhân lực ngành giáo dục ; hợp tác quốc tế và về tài

chính.

Đi kèm với các nhóm giải pháp trên, có rất nhiều giải pháp

cụ thể mà Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các tỉnh,

thành phố cần quán triệt và tập trung thực hiện như tăng cường công

tác quản lý, phân công, phân cấp trách nhiệm, xây dựng cơ chế phối hợp

giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với các bộ, ngành liên quan và các địa

phương; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện

quy hoạch

nhân

lực của ngành.

Bộ sẽ xây dựng và hoàn thiện một số quy

định về điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng, đánh giá,

đào tạo, bồi dưỡng, sàng lọc đối với nhà giáo và

cán bộ

quản lý giáo

dục. Bộ rà soát, đánh giá lại hệ thống các tiêu chuẩn đánh giá, các chức

danh hiện có, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cần thiết cho phù hợp với yêu

cầu mới; đảm bảo sự bình đẳng về quyền lợi và trách nhiệm trong tuyển

dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ và kiểm tra, đánh giá đối với

nhà giáo và cán bộ trong các trường ngoài công lập.

Bộ

Giáo dục và Đào tạo yêu cầu toàn ngành thực hiện nghiêm túc, quyết liệt

Chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm như củng cố

mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên; tăng cường cơ sở vật chất; phát

triển đội ngũ giảng viên các trường, khoa sư phạm; đổi mới công tác quản

lý, điều hành các cơ sở đào tạo giáo viên… Đặc biệt, phải gắn chỉ

tiêu đào tạo hằng năm của các trường sư phạm với nhu cầu giáo viên và tăng cường quan hệ “cung cầu” giữa địa phương với các cơ sở đào tạo giáo

viên trên cơ sở quy hoạch

nhân lực

giáo dục. Đổi mới công tác tuyển

sinh, chính sách đào tạo, sử dụng đối với sinh viên sư phạm.

Thực hiện

tốt Đề án đào tạo 20.000 tiến sỹ cho ngành giáo dục từ nay đến năm 2020.

Việc đổi mới này đảm bảo ở tất cả các cấp bậc học và nhất là đổi mới

mạnh mẽ nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng giảng

viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Tạo điều kiện tối đa để

nhà giáo và cán bộ được tăng cường trao đổi, giao lưu, hợp tác quốc tế;

mời giảng viên nước ngoài tới làm việc, giảng dạy trong các cơ sở giáo

dục đào tạo trong nước, trước hết là các cơ sở giáo dục.

Chi ngân sách nhà nước bao gồm cả các chương trình, đề án của ngành

giáo dục đã được Chính phủ phê duyệt như chính sách đào tạo cử tuyển; Đề

án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015;

Đề án Đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng-an ninh cho các trường

trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề giai đoạn

2010-2016; Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường

đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020; các chương trình, dự án ODA có

nội dung đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cho từng cấp học, bậc học.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo thì thời gian qua công tác phát triển

đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đã bộc lộ những hạn chế, ảnh

hưởng đến chất lượng và hiệu quả giáo dục như: sự phát triển đội ngũ

giáo viên không theo kịp với sự gia tăng quy mô và yêu cầu ngày càng cao

về chất lượng giáo dục, đặc biệt giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại

học; sự phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý chưa gắn kết chặt

chẽ với những chính sách đổi mới và chiến lược giáo dục.

Việc đào tạo

đội ngũ giáo viên không gắn với nhu cầu tuyển dụng về số lượng, cơ cấu

cấp học, môn học cho giáo dục ở nhiều vùng miền khác nhau dẫn đến tình

trạng thừa, thiếu giáo viên ngay trong từng cơ sở giáo dục và ở hầu hết

các địa phương. Chất lượng của đội ngũ giáo viên còn nhiều bất cập, do

vậy việc đổi mới chương trình, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá

diễn ra chậm.

Những bất cập trên đây nguyên nhân

chủ yếu là do chưa có quy hoạch nhân lực giáo viên, cán bộ quản lý giáo

dục, nhân viên để làm cơ sở cho việc quy hoạch mạng lưới các trường sư

phạm, các cơ sở bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý, đổi mới chương

trình đào tạo giáo viên, đổi mới chính sách cơ chế tuyển dụng, sử dụng

đánh giá và đãi ngộ phù hợp./.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN/Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *