Rà soát hiện trạng đất công ty nông và lâm nghiệp

Thủ tướng

Chính phủ vừa có

Công văn

yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông

nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương chủ trì, kiểm tra đối với diện tích đất có nguồn gốc từ nông lâm trường

quốc doanh, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (lấn

chiếm, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn sai quy định…).

Trong thời gian quan, một số đơn vị khi chuyển sang công ty cổ phần theo chủ

trương thí điểm cổ phần hóa vườn cây, rừng trồng, đàn gia súc gắn với cổ phần

hóa cơ sở chế biến, nhiều địa phương, nhiều đơn vị đã quản lý chặt chẽ và sử

dụng có hiệu quả đất đai (rà soát hiện trạng, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng

đất, làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển sang

thuê đất).

Tuy nhiên, một số địa phương, đơn vị sau khi cổ phần hóa chưa quản lý chặt chẽ,

chưa rà soát, lập quy hoạch và làm thủ tục chuyển giao đất đai từ doanh nghiệp

Nhà nước sang công ty cổ phần, nên đất đai bị buông lỏng quản lý, tình trạng lấn

chiếm, chuyển nhượng trái phép diễn biến phức tạp.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành

phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẩn trương rà soát, kiểm kê hiện trạng đất

và lập phương án quy hoạch sử dụng đất đối với diện tích đất chưa bàn giao cho

công ty cổ phần, chưa bàn giao cho địa phương quản lý sau khi thực hiện sắp xếp,

cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước (công ty, nông lâm trường quốc doanh).

Bên cạnh đó, báo cáo hiện trạng, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng đất từ khi

nhận bàn giao đối với diện tích đất đã bàn giao cho địa phương quản lý. Rà soát

đối với diện tích đã bàn giao cho công ty cổ phần để xác định rõ diện tích đất

công ty cổ phần còn nhu cầu sử dụng và diện tích đất không còn nhu cầu sử dụng

cho việc sản xuất nguyên liệu phục vụ cơ sở chế biến.

Trên cơ sở đó, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, thực hiện cấp giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất và ký hợp đồng thuê đất theo quy định hiện hành đối với diện

tích đất công ty cổ phần còn nhu cầu sử dụng cho việc sản xuất nguyên liệu phục

vụ cơ sở chế biến. Hoặc yêu cầu công ty cổ phần làm thủ tục bàn giao cho địa

phương đối với diện tích đất không còn nhu cầu sử dụng cho việc sản xuất nguyên

liệu phục vụ cơ sở chế biến để quy hoạch, quản lý theo đúng quy định hiện hành.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển

khai, hoàn thành các công việc trên, lập báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi

trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước ngày 30/11 tới.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ

Nông nghiệp

và Phát triển

Nông thôn kiểm tra, đôn đốc Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ và tổng hợp, đề xuất, báo cáo

Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12 tới.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo

các công ty nông lâm nghiệp (nông, lâm trường quốc doanh) đã thực hiện cổ phần

hóa thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam, Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam, Tổng công

ty Rau quả – Nông sản làm việc với Sở Tài nguyên – Môi trường các tỉnh, thành

phố để được hướng dẫn và triển khai ngay việc rà soát hiện trạng đất đai, lập

quy hoạch sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày

22/9/2004, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ và Luật Đất

đai, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất và chuyển sang thuê đất đối với diện tích đã giao mà công ty đang tiếp

tục quản lý, sử dụng để sản xuất nguyên liệu phục vụ cơ sở chế biến của công ty.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên

quan hoàn thành công việc trên và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện

trước ngày 30/11 tới đây./.

(TTXVN)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *